top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Adatkezelési tájékoztató

 

Utolsó frissítés: 2023.07.17.

 

1. Bevezetés

 

Ez az adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: "Tájékoztató") szabályozza az adatok gyűjtését, tárolását és felhasználását az Artificial Intelligence Partners Kft. (a továbbiakban: "Cég") által üzemeltetett weboldalon és az általa nyújtott szolgáltatások során. Az adatgyűjtés célja a Cég által meghirdetett képzés teljeskörű, eredményes lebonyolítása, és az érintettekkel történő kapcsolattartás. A Cég elkötelezett az Ön magánszférájának védelme mellett, és gondosan kezeli és védi a személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Artificial Intelligence Partners Kft. adatkezelésével kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket.

 

2. Adatkezelő / Adatvédelmi tisztségviselő személye

 

Adatkezelő cég: Artificial Intelligence Partners Kft.

Székhely: 2890 Tata, Kölcsey utca 1.

Adatvédelmi tisztségviselő (ügyvezető): Szertics Gergely

Adatvédelmi tisztségviselő e-mail címe: gergely.szertics@aipartners.hu

 

3. Az adatkezelés jogalapja

 

Az Ön hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik.

 

4. Gyűjtött adatok

 

A Cég az Ön személyes adatait az alábbiak szerint gyűjti, tárolja és használja fel:

 • Regisztráció: Ha regisztrál a képzésen, igénybe veszi szolgáltatásokat, úgy az alábbi személyes adatait kérjük el: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, címe, önéletrajza, motivációs levele, céges regisztráció esetén a foglalkoztató cég neve, adószáma.

 • Automatikus információk: A Cég weboldalát látogatókra vonatkozóan bizonyos automatikus információk gyűjtésére kerül sor, mint például az IP-cím, a böngésző típusa, a hivatkozó oldalak stb. Ezek az adatok segítenek az oldal működtetésében, a felhasználók szokásainak elemzésében és a szolgáltatások fejlesztésében.

 • Cookie-k: A Cég weboldala cookie-kat használhat, hogy tárolja bizonyos információkat a felhasználói beállításokról, preferenciákról és tevékenységekről. A cookie-k segítenek személyre szabni az Ön felhasználói élményét és optimalizálni az oldal működését.

 • Hírlevelek: E-mail hírlevelek küldése az Ön részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

 • Ételintolerancia: A képzésen való részvétel esetén a Cég információt kérhet az Ön személyes ételintoleranciáját illetően (melyet nem köteles megadni).

 

​5. Adatfelhasználás

 

A Cég az Ön személyes adatait az alábbi célokra használhatja:

 • Szolgáltatásnyújtás: Az Ön által kért szolgáltatások biztosítása és kezelése, az információk küldése.

 • Kommunikáció: Kapcsolattartás Önnel, válaszok küldése kérdéseire, értesítések küldése szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokról vagy fontos információkról.

 • Marketing és promóció: Az Ön hozzájárulása esetén marketingüzenetek, promóciók, vagy egyéb reklámok küldése a Cég szolgáltatásairól.

 • Jogvédelem: Az adatok felhasználása jogi jogosultságok érvényesítése vagy jogi eljárások védelme céljából.

 

6. Adatvédelem

 

A Cég megteszi a szükséges intézkedéseket az adatbiztonság és adatvédelem érdekében. A megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk az adatok védelmét a jogosulatlan hozzáférés, az adatvesztés, a visszaélés vagy az illetéktelen felhasználás ellen.

 

7. Adattovábbítás

 

A Cég a személyes adatait bizonyos harmadik felekkel is megoszthatja, de csak az alábbi esetekben:

 • Jogi kötelezettség vagy jogvédelem: Ha törvényi előírásoknak kell eleget tennünk, vagy jogainkat vagy tulajdonunkat védeni kell, az adatokat továbbíthatjuk a joghatóságoknak, bíróságoknak vagy más jogi szerveknek. A képzésre való regisztrációkor megadott adatait a Cég köteles továbbítani a Pest Megyei Kormányhivatal részére.

 • Hozzájárulás: Az Ön előzetes hozzájárulása esetén az adatokat harmadik felekkel is megoszthatjuk.

 • Az Ön adatait EU-s tagországokon kívül nem továbbítjuk harmadik fél részére, ezzel együtt más EU-s tagállamban működő szervezet részére sem tesszük közzé.

 

​8. Az Ön jogai

 

Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön bizonyos jogokkal rendelkezik az általunk gyűjtött és tárolt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférés: Jogában áll kérelmezni a személyes adataihoz való hozzáférést és egy másolatát.

 • Helyesbítés: Kérheti a pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését vagy frissítését.

 • Törlés: Jogában áll kérelmezni a személyes adatainak törlését.

 • Adatkezelés korlátozása: Kérheti az adatok kezelésének korlátozását bizonyos feltételek teljesülése esetén.

 • Adathordozhatóság: Jogában áll kérni a személyes adatainak átadását strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, vagy kérheti adatainak továbbítását egy másik adatkezelőnek.

 • Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, jogában áll visszavonni a hozzájárulást bármikor. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett adatait haladéktalanul töröljük.

 • Panasz benyújtása: Amennyiben úgy gondolja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban jogsértés történt, jogában áll panaszt benyújtani a hatóságokhoz.

 

9. Nyilatkozat módosítása

 

A Cég fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására és frissítésére. Az esetleges módosításokat közzéteszi a weboldalon, és az utolsó módosítás dátumát is frissíti.

 

10. Az adatkezelés időtartama

 

A jelentkező/regisztráló által önkéntesen megadott adatok visszavonásáig.

 

11. Kapcsolatfelvétel

 

Amennyiben kérdései, észrevételei vagy aggályai vannak az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek egyikén:

 

Cégnév: Artificial Intelligence Partners Kft.

Székhely: 2890 Tata, Kölcsey utca 1.

E-mail: gergely.szertics@aipartners.hu

Mobil: +36308139757

 

12. Jogérvényesítés

 

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatos jogsérelem érte, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Cím: 1055, Budapest Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +3613911400  

Fax: +3613911410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: www.naih.hu  

Adatvédelmi szabályzat 

Adatkezelő megnevezése: Artificial Intelligence Partners Kft.

Címe: 2890 Tata, Kölcsey utca 1.

E-mail: office@aipartners.hu

Hatályos: 2023.07.17. napjától

   

 1. BEVEZETÉS  

 

Az Artificial Intelligence Partners Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. 

 

Az Adatkezelő adatai:  

Cégnév: Artificial Intelligence Partners Kft.

Cégjegyzékszám: 11-09-028852

Székhely: 2890 Tata, Kölcsey utca 1.

Adószám: 13409533-2-11

Adatvédelmi tisztviselő és ügyvezető: Szertics Gergely 

Adatvédelmi tisztviselő és ügyvezető elérhetősége: gergely.szertics@aipartners.hu

 

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

 

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült: 

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

 • 2011.   évi       CXII.     törvény           az        információs     önrendelkezési             jogról és          az információszabadságról 

 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

 

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat betartását és munkavállalóival való betartatását. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi. 

​2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK  

 

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak: 

 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése; 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat kezeléséhez; 

 • kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat; 

 • különleges adat:  

  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3. ​ADATKEZELÉSI ALAPELVEK  

 

 A személyes adatok

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi az Adatkezelő;

 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat az Adatkezelő nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak;

 4. pontosak és szükség esetén naprakészek; minden észszerű intézkedést megtesz az Adatkezelő annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse;

 5. tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 6. kezelését oly módon végzi az Adatkezelő, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az Adatkezelő felelős az adatvédelmi alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  

 

Az Adatkezelő a tevékenységei során személyes adatokat kezel és ezen adatkezelések jogalapja lehet, ha: 

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

 2. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 3. az adatkezelés az érintett természetes személy érdekeinek védelme miatt szükséges.

 

Az Adatkezelő tevékenységéhez adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veheti igénybe. Az Adatkezelő az egyes adatkezeléseinek konkrét jogalapját az Adatkezelési Tájékoztatójában tünteti fel részletesen. 

 

 

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

6. AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁS BIZTOSÍTÁSA  

 

Az érintett kérheti 

 • hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő személyes adatai kezeléséről;

 • személyes adatainak helyesbítését;

 • személyes adatai zárolását (korlátozás iránti kérelem) – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével,

 • személyes adatai törlését (törlés iránti kérelem) – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével,

 • a személyes adatai hordozását (hordozás iránti kérelem) és tiltakozhat az adatkezelés ellen Adatkezelő [Szertics Gergely: gergely.szertics@aipartners.hu] elérhetőségén. 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, egy esetleges adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintettet a Hatóság elérhetőségéről, ahova az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt nyújthat be. 

 

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. 

 

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy azt a Hatóság elrendelte. 

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint értesíteni mindazokat, akik részére az adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost - az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055, Budapest Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +3613911400 

Fax: +3613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: www.naih.hu 

 

Az adatkezelés különleges esete a Felnőttképzési törvény alapján

 

A felnőttképző az 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről továbbiakban Fktv. 15. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tartalommal adatot szolgáltat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén:

 

 • a képzés megnevezésére, 

 • jellegére, 

 • helyére, 

 • óraszámára,

 • első képzési napjára és

 • a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével befejezésének tervezett időpontjára, továbbá

 

 • ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg 

  • a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira,

  • elektronikus levelezési címére, 

  • valamint legmagasabb iskolai végzettségére.


 

Kelt: 2023.06.26.

bottom of page